Tre thuc h gì và đc đim nó ra sao?

Cây tre thuc h c (Poaceae), trong lp thc vt mt lá mm. Nhưng đc đim hình thái ca thân cây tre không ging các loài c, cũng không ging các thân cây g. Thân cây tre có láng rng và đt đc; không mm quá và cũng không cng quá. Dưới gc cây là thân ngm; trên mt đt là thân khí sinh mang b mo, cành và lá. Rt ít khi gp cây tre ra hoa, kết qu.
Thân ng
m ca cây tre có 3 dng: dng đơn trc (thân ngm dng roi), dng hp trc (thân ngm dng c) và dng trc phc (thân ngm va dng cũ, va dng roi).

CAY TRE, TRE TAM VONGCAY TRE, TRE TAM VONGCAY TRE, TRE TAM VONG

Thân cây tre là phn quan trng nht ca cây cây tre bao gm: gc thân và thân. Gc thân gia phn thân ngm và thân. Phân thân cây tre trên mt đt có th cao đến 1–20m, đường kính 1–25cm, thường hình tròn, nhung cũng có th có nhiu hình dng rt đc bit. Thân cây tre có rt nhiu loi: ng, rãnh, vuông, dt, chui ht, đt lch. Cành nhánh hướng v phía trên. Mi mt mc 1–3-nhiu cành, mi cành có nhánh, mi nhánh đu mang lá.

Lá và b lá: Lá là cơ quan quan trng ca quá trình quang hp. Lá do b lá và phiến lá to thành, lá không có lông t, có 3–5 đôi gân bên song song.
Lá cây tre có phi
ến lá, cung lá, tai lái, lưới lá và b lá.

Mo cây tre mc lên vòng mo, nó chính lá phiến lá trên thân. Mo thường sm rng, nhưng có loi mo ch tách ra mà không rng, chúng tn ti trên thân my năm. Mo nang có b m, lá mo, lưới mo và tai mo.
Hoa và qu
: Cây tre ch ra mt ln, khi đó gi là cây tre khuy; nói chung ít gp cây tre ra qu, vì chu kỳ ra hoa khong 30–50 năm hay dài hơn na. Hoa dng bông, màu vàng nht, nh hoa mang bao phn màu vàng tươi. Qu dng qu dĩnh (thóc), nh; qu rng xung mc thành cây con.

Hoa ca cây tre có th kết thành qu như lúa. Hoa có bao hoa, nh và nhy. Bao hoa thường có ba dng mày, mày ngoài (bao ngoài), mày trong (bao trong) và mày cc nh (vy). S nh thường có 3 hoc 6 nh, ch nh dài, đu mang hai bao phn. Nhy có bu, ct nhy và 1–3 núm nhy.

Nguồn: Sưu tầm

Write comment

Your email will not be published. * is required field.

Collection

Product Sale

Mr. Thịnh
Mr. Thịnh
0981843329
Back to top
Facebook